A woman in the shape of a monster

Amrita - Banana Yoshimoto, Herbert W. Wind, Banana Toshimoto whyyyyyyyyyyyyy

Currently reading

The Karamazov Brothers
Fyodor Dostoyevsky, Ignat Avsey