Currently reading

The Karamazov Brothers
Fyodor Dostoyevsky, Ignat Avsey